Onderwijs, bedrijfsleven en overheden vinden elkaar sinds vorig jaar in Greenwise Campus. Gezamenlijk wordt gezocht naar manieren om een duurzame toekomst en een vitale regio in het Noorden te creëren. De focus ligt onder meer op circulaire plastics, die volgens de betrokkenen mooie kansen bieden.

Uit: NoordZ, door Norma Riemersma op 27 februari 2023. Fotograaf André Weima.

Greenwise Campus is een initiatief van NHL Stenden, Drenthe College, Rijksuniversiteit Groningen, Provincie Drenthe en gemeente Emmen. Veel activiteiten vinden nu nog plaats in de regio Zuidoost-Drenthe, maar steeds vaker wordt de verbinding met andere partijen in Noord-Nederland gezocht. Een fysieke locatie voor ontmoeting is er nog niet, maar het voornemen is om deze te realiseren in Emmen. Dr. Ir. Ineke Ganzeveld en Ir. Bart Labrie verheugen zich daarop. Ineke Ganzeveld is programmaleider Circulaire Plastics van Greenwise Campus, Bart Labrie is eigenaar van H&P Moulding in Emmen, producent van kunststof spuitgietonderdelen, en voorzitter van SUSPACC, Sustainable Products and Chemicals Cluster. ,,Het begin is er, maar een fysieke plek maakt ook toevallige ontmoetingen tussen verschillende partijen mogelijk, waardoor een broedplaats voor ideeën ontstaat’’, zegt Bart Labrie. ,,Als partner van Dutch Techzone heb ik in Finland onlangs gezien dat de interesse om dingen uit te proberen en kennis te delen vanzelf ontstaat als de plek en de faciliteiten geboden worden. Dat gaat zeker voor versnelling zorgen op het gebied van circulaire plastics in onze regio.’’

Geschoolde mensen
Er zijn honderden soorten kunststoffen, wat vervanging door recyclebare varianten of bio-based plastics ingewikkeld maakt. Voor al die varianten en toepassingsmogelijkheden zal immers een alternatief gevonden moeten worden dat van vergelijkbare kwaliteit is, economisch verantwoord gerecycled kan worden én aan alle wettelijke eisen voldoet. Ineke Ganzeveld: ,,We hebben geschoolde mensen nodig voor onderzoek, maar ook voor de toepasbaarheid bij bedrijven en het daadwerkelijke produceren. Dat kunnen we alleen maar door als universiteiten, hogescholen en mbo-scholen samen te werken. Bij Greenwise Campus bundelen we die talenten en we brengen ze in contact met het bedrijfsleven. Met name mkb-bedrijven, waarvan we er in Noord-Nederland veel hebben, bezitten innovatieve kracht. Zij hebben mensen nodig die zelfstandig oplossingen kunnen bedenken, maar ook andere expertise inschakelen als dat nodig is. Die arbeidskrachten leiden we nu op, in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven. Zij bieden stageplekken voor studenten en hun vraagstukken vormen input voor de lessen.’’ Ook onderwijsinstellingen werken vaker samen. Judith Ogink, onderzoeker circular plastics aan NHL Stenden: ,,Onze lectoraten circular plastics en duurzame kunststoffen in Emmen en Leeuwarden werken nauw samen, met elkaar maar ook met partners. Hierdoor heeft onze onderzoeksgroep een goed overzicht van de diversiteit van kunststoffen en de manier om deze circulair toe te passen.’’ Greenwise Campus gaat overigens ook bijscholing aan professionals uit het bedrijfsleven verzorgen en zij-instromers opleiden.

Breed perspectief
Bij H&P Moulding in Emmen worden kleine en vaak complexe onderdelen van kunststof geproduceerd door middel van spuitgieten. Eigenaar Bart Labrie wil niets liever dan uitsluitend bio-based grondstoffen en gerecyclede plastics gebruiken, maar dat is nog niet altijd mogelijk. ,,Een groot deel van de uitdaging zit in wet- en regelgeving ten aanzien van het gebruik van grondstoffen. Gerecyclede plastics worden juridisch gezien als afval en dat mag niet zomaar gebruikt worden als grondstof. Er is al veel technische kennis, maar we hebben een breed perspectief nodig waarbij gekeken wordt naar de hele keten: van de winning van biomassa tot recycling en van wetgeving tot afvalinzameling. De weg is lang en kronkelig, maar we zien vooral kansen.’’
Jan Volker, directeur van Nedcam Solutions in Heerenveen, beaamt dat: ,,Als producent van modellen en mallen voor de composiet industrie hebben we de transitie ingezet om ons productieproces circulair te maken. Met behulp van de samenwerkingen binnen het Greenwise platform kunnen we het proces versnellen. Voor het sluiten van de keten moeten echter nog belangrijke stappen worden gezet.’’

Noord-Nederland kan volgens de betrokkenen een voortrekkersrol spelen en een vitale regio worden waar mensen graag wonen en werken. Guido Rink, wethouder gemeente Emmen: ,,We bouwen door op de sterktes van de regio en circulaire plastics is één van deze sterktes. Greenwise Campus zet samen met Chemport Europe in op innovaties, onderzoek, onderwijs en bedrijvigheid. Zo binden we bedrijven en talent aan de regio. De eerste beweegbare brug van biocomposiet ter wereld ligt in Emmen. Zo hebben we als gemeente niet alleen een faciliterende rol, maar ook een lancerende rol.’’

Circulaire plastics bieden volop kansen – ZakeNN

586x736 72ppi